ZŠ Čachovice a MŠ Struhy
Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy, okres Mladá Boleslav

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Asistent pedagoga

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Asistent pedagoga s pracovním úvazkem 20 hodin týdně = 0,5"

Ředitelka Základní školy Čachovice a Mateřské školy Struhy, okres Mladá Boleslav vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo Asistent pedagoga s pracovním úvazkem 0,5 s místem výkonu práce Čachovice 96

Předpoklady a požadavky:

 

 

 

 

 

 

kvalifikační předpoklady

Odborná způsobilost asistenta pedagoga (§ 20 zákona 563/2004, Sb. o pedagogických pracovnících).

 

Asistent pedagoga získává odbornou kvalifikaci:

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd,

b) vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku,

c) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního

vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů,

požadavky

Asistentem pedagoga je podle ustanovení § 2 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ten,

 

„kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-

 

-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního

 

právního předpisu“.

Asistentem pedagoga může být dle výše zmíněného zákona každý, kdo splňuje tyto předpoklady:

• je plně způsobilý k právním úkonům,

• je bezúhonný,

• má odbornou kvalifikaci,

• je zdravotně způsobilý,

• prokázal znalost českého jazyka.

praxe

  • praxe v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce asistenta pedagoga výhodou

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady doručte, zašlete na adresu: 

Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy, okres Mladá Boleslav
Komenského 96
294 43 Čachovice 

 

nejpozději do 25. ledna 2022 do 09:00hod.

Kontaktní pracovník: Ing. Monika Nejedlá, ředitelka školy

e-mail: zscachovice@seznam.cz

 

Termín pohovoru: k přijímacímu pohovoru se na písemné vyzvání (e-mailem, popř. tel. hovorem) dostavte dne 26.1.2022 (čas bude upřesněn v emailové pozvánce) do ředitelny školy v přízemí staré budovy

 

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, 8. platová třída, úvazek 0,5

 

Termín nástupu: 1. února 2022

 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, datum a podpis.

 

K přihlášce připojte:           

  • strukturovaný profesní životopis,
  • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  • originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami; bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Datum vložení: 10. 1. 2022 12:41
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2022 12:43
Autor: admin ZŠ

Základní škola

JÍDELNÍČEK

Úspěchy

Projekty